اعضای شورای مرکزی

اعضای شورای مرکزی بسیج اساتید واحد رودهن

1.     دکتر نقی شجاع                                                                                     عضو

2.     حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیم سراج                                           عضو

3.     حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین احمدزاده فرد                                 عضو

4.     دکتر حسن شهرکی پور                                                   عضو و مسئول بسیج اساتید واحد

5.     دکتر  کورش پارسا معین                                                                        عضو

6.     دکتر حمیدرضا فاطمی پور                                                                      عضو

7.     دکتر فریده دوکانه ای فرد                                                                      عضو

8.     دکتر نجمه وکیلی                                                                                عضو

9.     دکتر مجتبی محمدی                                                                   عضو و معاون علمی

10.امیر کاردوست                                                                                       عضو

11.دکتر مهدی باقی                                                                                  عضو

12.علیرضا سلطانی                                                                                عضو  و معاون