معرفی

  1. تحقق دستورات و رهنمودهای حضرت امام خمینی) ره) و رهبر معظم انقلاب در دانشگاه ها.
  2. بسط فرهنگ و تفکر بسیجی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها.
  3. دفاع از ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی.
  4. ارتقای اندیشه و روحیه خدمت به جامعه و کشور در دانشگاه ها.
  5. کمک به ارتقای معرفت و آگاهی دینی